بانك اطلاعاتي پژوهشهاي پزشكي قانوني

Iran Forensic Medicine: Iranian Data Bank of Forensic Medicine Researches


درباره بانک

همه‌ساله پژوهش‌ها و مطالعه‌هاي قابل توجهي در كشور در زمينه‌ي پزشکی قانونی انجام مي‌گردد كه دسترسي به نتايج اين مطالعه‌ها اهميت بسيار زيادي براي ارتقاي كيفيت برنامه‌هاي مرتبط با پزشکی قانونی دارد. با توجه به نياز مبرم به فراهم اوردن امكان اين دسترسي، مركز تحقيقات پزشكي قانوني این بانك را ایجاد نمود تا امكان دسترسي به اين اطلاعات را ‌به صورت رايگان براي تمامي علاقه‌مندان فراهم سازد.

بانك اطلاعاتي پژوهشهاي پزشكي قانوني
كليه حقوق محفوظ است